ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਧੀ | nuh sass dhee

ਅੱਜ ਦਾ ਸਂਮਾ ਸੱਸ ਨੂ ਆਪਨੀ ਧੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਓਸਦੀ ਧੀ ਵਿਆਈ ਜਾਵੇ ਓਹ ਜਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਓਸਦੀ ਧੀ ਨੂ ਕੋਈ ਕੂਝ ਨਾ ਕਹੇ ਅਤੇ ਓਸਦੀ ਧੀ ਵਿਹਾਓਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਪੇਕੇ ਘੱਰ ਚ ਦਖਲਂਦਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ਼

Continue reading