ਦਸਿਹਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ | dusehre da tyohar

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਸਿਹਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਣ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਰੀਲ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ । ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਦੀ

Continue reading