ਗੂੜ੍ਹਾ ਰੰਗ | goorha rang

ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ! ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ,ਅੱਜ ਵਰਤ ਸੀ ! ਮੁਬਾਰਕ ਓਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ੍ਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ , ਮੇਰੇ

Continue reading