ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨੀਂ | hale mukkeya ni

ਉਹ ਮਰਿਆ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਛਤਾਦ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ

Continue reading