ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ | asal khushi

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 2

Continue reading